Изработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ и авторски надзор за обект: „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар"

Образци

(08.04.2016, 17:00)

Документация за участие

(08.04.2016, 17:00)

Протокол

(03.05.2016, 11:00)

Договор

(20.05.2016, 16:00)