Преписка № 5/2019 за публично състезание с предмет "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар"