Преписка № 2/2020 г. за публично състезание с предмет "Изграждане на събирателни колектори в община Чавдар"