„Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение за „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар и уличен водопровод“ по мярка 7.2...

Документация за участие

(08.04.2016, 18:00)

Образци

(08.04.2016, 18:00)

Протокол

(03.05.2016, 11:10)

Договор

(27.05.2016, 16:30)