Начало

Избори за общински съветници и за кмет 2023 г.

Разяснителната кампания на Централната избирателна комисия - израборени видео и аудио материали разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове свъразани с гласуването и възможности за гласуване с хартиена бюлетина или с машина:Линк


Избирателни списъци:Izbiratelni_spisuci


Покана за свикване на консултации за определяне съставите на СИК:

Pokana_konsultacii.pdfСЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 29.10.2023 г., общинска администрация Чавдар уведомява гражданите, че имат право да подават писмени заявления за:

- Вписване за гласуване в избирателните списъци по настоящ адрес, когато постоянния и настоящия Ви адрес са в различни населени места до 14 октомври 2023 г. /включително/, съгласно Приложение № 13 – МИ;

- Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.

-Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци до 21 октомври 2023 г. /включително/, съгласно Приложение № 7 – МИ;

-Гласуване с Подвижна избирателна кутия – до 14 октомври 2023 г. /включително/, съгласно Приложение № 17 – МИ.

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия до 14 октомври 2023 г. /включително/.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 23.10.2023 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна комисия.

Заявленията са публикувани на интернет страницата на община Чавдар в секция „Избори“, в подсекция в секция „Избори заобщински съветници и за кмет 2023 г.“, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка за предстоящите избори на 29.10.2023 г.

Общинска администрация Чавдар


Покана за свикване на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия на територията на община Чавдар:pokana