Преписка № 2/2020 г. за публично състезание с предмет "Изграждане на събирателни колектори в община Чавдар"

Преписка № 5/2019 за публично състезание с предмет "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар"

Преписка № 4/2019 за пазарни консултации с предмет "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар"

Преписка № 3/2019 за пазарни консултации с предмет "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар"

Преписка № 2/2019 за публично състезание с предмет „Избор на изпълнител на СМР по проект „Изграждане на физкултурен салон към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, община Чавдар“

Преписка № 1/2019 за публично състезание с предмет "Ремонт на улици в село Чавдар, община Чавдар“

Преписка №5/2018 за публично състезание с предмет „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар – II-ри участък”

Преписка № 4 за пазарни консултации с предмет "Изграждане на физкултурен салон към ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Чавдар, община Чавдар"

Преписка №3/2018 за публично състезание с предмет „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар – I-ви етап”

Преписка № 2 / 2018 г. за обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Ремонт на улици в село Чавдар, община Чавдар“, публикувана на 12.04.2018

Преписка № 1/2018 за обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Въвеждане на енергоефективни мерки за обект “Поща”, ул. „Георги Димитров” № 22, с.Чавдар, общ.Чавдар”, публик. на 22.01.2018

„Изработване на инвестиционен проект за обект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна улична мрежа“, с. Чавдар, Община Чавдар“