Преписка № 2/2020 г. за публично състезание с предмет "Изграждане на събирателни колектори в община Чавдар"

Преписка № 5/2019 за публично състезание с предмет "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар"

Преписка № 4/2019 за пазарни консултации с предмет "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар"

Преписка № 3/2019 за пазарни консултации с предмет "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар"

Преписка № 2/2019 за публично състезание с предмет „Избор на изпълнител на СМР по проект „Изграждане на физкултурен салон към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, община Чавдар“

Преписка № 1/2019 за публично състезание с предмет "Ремонт на улици в село Чавдар, община Чавдар“

Преписка №5/2018 за публично състезание с предмет „Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар – II-ри участък”