Начало

Документи

docГодишен план за паша на община Чавдар за стопанската 2020-2021 г.
doc Банкова сметка на община Чавдар
doc Отчет на бюджет към 31.12.2013год.
xls Отчет капиталови разходи към 31.12.2013г.
doc Приложения към бюджет 2014г.
doc Капиталови разходи 2014 г.
xls Месечен отчет към 31.01.2014г.
xls Месечен отчет към 28.02.2014г.
doc Наредба за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местните дейностии за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Чавдар
pdf Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяем източник 2012г.- 2022г.
doc План за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Чавдар
pdf Общинска програма за насърчаване използването на ВЕИ

Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.:

OPR Chavdar.pdf


Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на Община Чавдар 2014-2020 г.:
Mejdinna_ocenka_OPR_Chavdar_2014_2020.pdf

Наредба за реда и условията за отдаване под наем или аренда и ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на Община Чавдар

Naredba pasishta meri i livadi.doc

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Naredba_OS.doc


Наредба за условията и реда за провеждане на публично оповестени търгове и конкурси за придобиване и разпореждане с имоти и вещи частна общинска собственост

Naredba_za_provejdane_na_targove_i_konkursi.doc

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Чавдар, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Pravilnik_2020.doc

Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Чавдар
Naredba jivotni.doc

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чавдар
Naredba za opredelqne na taksi i ceni na uslugite 2024.doc

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Чавдар
Naredba_otpaduci.doc

Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Чавдар
Naredba_putishta.doc

Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Чавдар
Вижте документа

План и програма за енергийна ефективност на Община Чавдар (2014-2020)
Plan i programa za energiina efektivnost.pdf

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)
Obstinska strategiq socialni uslugi.doc

Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Чавдар
Programa bezstopanstveni kucheta.doc

Програма за ограничаване на структурния дефицит
Programa za strukturen deficit.doc

Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Чавдар
VPDOI.zip

Наредба за осигуряване на обществения ред на територията на Община Чавдар
Naredba_obshtestven_red.doc

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Чавдар
Naredba imenuvane obshtinski obekti.doc

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Чавдар
Naredba za premestvaemite obekti.doc

Наредба за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
Naredba za systavqne obshtinski budjet.doc

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Чавдар
Naredba trigodishna prognoza.doc

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Чавдар
Naredba zelena sistema.doc

Наредба за за определяне размера на местните данъци на територията на община Чавдар
Naredba mestni danuci.doc

Наредба за символите и почетните знаци, за морално стимулиране и признание на физически и юридически лица с особени заслуги към Община Чавдар
Naredba za simvolite i pochetnite znaci.pdf

Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Чавдар
Naredba_turgovska_deinost.doc

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Чавдар
Naredba za prinuditelno izpulnenie.docx

Наредба за отпускане на еднократна финансова или материална помощ от община Чавдар на жители на община Чавдар и юридически лица с нестопанска цел
Naredba pomoshti.doc

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в община Чавдар

Naredba_drujestva.doc


Правилник за отпускане на стипендии в община Чавдар

Pravilnik_stipendii.docx


Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна (чл. 26 ЗЗКИ и чл. 21 ППЗЗКИ)
Spisuk.doc

Годишен план за паша за 2016 г.
Godishen plan za pasha 2016.pdf

Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2015

Otchet po ZEE.pdf


Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 31.12.2015
Trimesechen otchet 2015.pdf

Бюджет за 2016 г.
Budjet 2016.pdf

Общинска програма за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства на територията на Община Чавдар 2016-2020
OBSHTINSKA PROGRAMA ZA OBRAZOVATELNA INTEGRACIA NA ROMITE.doc

План за прилагане на Общинска програма за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства на територията на Община Чавдар 2016-2020
Plan za Programa malcinstva.doc

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Чавдар 2016 г. – 2020 г.

Obshtinska_strategia_SU_2016 -2020.doc


Годишен план за развитие на социалните услуги в община Чавдар 2016 г.

Plan socialni uslugi 2016.doc


Годишен план за развитие на социалните услуги в община Чавдар 2017 г.
Plan socialni uslugi 2017.doc

Форма за предоставяне на информация по ЗЕВИ за 2015 г.
Otchet po ZEVI.pdf

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2016
Otchet 30_09_2016.pdf
Otchet IBSF.pdf


Бюджет за 2017 г., публикуван на 31.01.2017:

Budjet 2017.pdf


Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Чавдар

Naredba domashni liubimci.doc


Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:
Obobshtena spravka.doc


Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2016 г.:
Otchet po ZEE 2016.pdf

Форма за предоставяне на информация по ЗЕВИ за 2016 г.:
Otchet po ZEVI 2016.pdf

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детска градина на територията на Община Чавдар
Naredba priem DG.doc

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на "Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020" за 2016 г.:
Godishen doklad OPR 2016.pdf

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на "Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020" за 2017 г.:
Godishen doklad OPR 2017.pdf

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на "Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020" за 2018 г.:
Godishen doklad OPR 2018.pdf

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на "Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020" за 2019 г.:
Godishen doklad OPR 2019.pdf

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на "Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020" за 2020 г.:
Godishen doklad OPR 2020.pdf

Регионална програма за управление на отпадъците на Регионално сдружение "Средногорие Еко" на общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч:
Regionalna programa-Srednogorie.pdf

Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Чавдар

Naredba_daritelstvo.doc


Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Чавдар за 2018 година:
Programa za upravlenie i razporejdane 2018.pdf

Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2017 г.:

Forma_ZEE_new_final_2017.xls


Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2018 г.:
Forma_ZEE_new_final_2018.pdf

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Чавдар за 2019 година:
Programa za upravlenie i razporejdane 2019

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Чавдар за 2020 година:
Programa za upravlenie i razporejdane 2020.docx

Форма за предоставяне на информация по ЗЕВИ за 2017 г.:
Otchet po ZEVI 2017.xls

Стратегия за управление на риска в Община Чавдар за периода 2019-2020 г.:
Strategiya_za_upravlenie_na_riska.doc
Стратегия за управление на риска в Община Чавдар за периода 2021-2024 г.:
Strategiya_za_upravlenie_na_riska 2021-2024.doc

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Чавдар /2019 – 2020/

Strategia za podkrepa na lichnostnoto razvitie.docx


Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2019 г.:
Forma_ZEE_new_final_2019.xls

Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Чавдар 2020 – 2022 г.:
Kratkosrochna_programa_VEI_Chavdar.pdf

Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2020 г.:
Forma_ZEE_new_final_2020.xls

Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Чавдар:
Pravilnik_invitro_Chavdar.pdf

Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от община Чавдар:
Naredba za izdavane na karti za parkirane na prevozni sredstva na invalidi.doc

План за интегрирано развитие на община Чавдар за периода 2021-2027 г.:
PIRO_Chavdar_2021_2027.rar

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Чавдар за 2022 година:
Programa_za_upravlenie_i_razporejdane_2022

Програма за управление на отпадъците на община Чавдар за периода 2021 - 2028 година:
Programa_za_upravlenie_na_otpaducite.pdf

Програма за развитие на туризма на община Чавдар за периода 2021 - 2027 година:
Programa_razvitie_turizma.pdf

Програма за енергийна ефективност на община Чавдар за периода 2021 - 2027 година:
Programa_energiina_efektivnost.pdf

Общинска програма за опазване на околната среда на община Чавдар за периода 2021 - 2027 година:
POOS.pdf
Prilojenie1.pdf

Общинска програма за закрила на детето на община Чавдар за 2021 година:
Programa_zakrila_na_deteto.pdf

Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Чавдар /2020 - 2022/:
Obshtinska strategia lichnostno razvitie.doc

Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2022 г.:
Otchet_2022

Форма за предоставяне на информация по ЗЕВИ за 2022 г.:
Otchet_po_ZEVI_2022.xls

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Чавдар за 2023 година:
Programa_upravlenie_imoti_2023.pdf

ГОДИШЕН ПЛАНЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2023 г.В ОБЩИНА ЧАВДАР

Godishen_plan_mladejta.doc

Актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Чавдар за 2023 година:
Programa_imoti_2023-aktualizaciq.pdf

Годишен план за младежта за 2024 година в община Чавдар:
Godishen_plan_mladeji_2024.pdf

Форма за предоставяне на информация по ЗЕВИ за 2023 г.:
Forma_ZEVI_2024.xls

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Чавдар за 2024 година:
Programa_upravlenie_imoti_2024.pdf

Стратегия за управление на общинската собственост на община Чавдар:
Strategiq_obshtnska_sobstvenost.pdf

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Чавдар за периода 2024-2033 г.:

Dulgosrochna_programa_VEI.pdf


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на “План за интегрирано развитие на община Чавдар за периода 2021-2027 г.”:
doklad_plan_razvitie_2023.pdf