Начало

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 април 2023 г.

Уведомление за избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението :Uvedomlenie


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите занародни представители на 2 април 2023 г.

fpzalns_23-57-00.docx


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители, насрочени на 2 април 2023 г., общинска администрация Чавдар уведомява гражданите, че имат право да подават писмени заявления за:

· Вписване за гласуване в избирателните списъци по настоящ адрес, когато постоянния и настоящия Ви адрес са в различни населени места до 18 март 2023 г. /включително/, съгласно Приложение № 21 – НС;

· Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци до 25 март 2023 г. /включително/, съгласно Приложение № 17 – НС;

· Гласуване с Подвижна избирателна кутия – до 18 март 2023 г. /включително/, съгласно Приложение № 67 – НС.

!!! Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия до 18 март 2023 г. /включително/.

Заявленията са публикувани на интернет страницата на община Чавдар в секция „Избори“, в подсекция „Избори за Народно събрание 02 април 2023 г.“.

Общинска администрация Чавдар


Разяснителната кампания на Централната избирателна комисия - израборени видео и аудио материали разясняващи правата и задълженията на гражданите, срокове свъразани с гласуването и възможности за гласуване с хартиена бюлетина или с машина:https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign


На интернет страницата на Министерство на електронното управление са публикувани 6 електронни услуги, свързани с изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910005

910008 Подаване на заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910008


Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на СИК:Pokana_konsultacii

Избирателни списъци:Izbiratelni_spisuci