Начало

Административни услуги

Административните услуги, които община Чавдар извършва, се предоставят от Центъра за административно обслужване – Едно гише.

Център за административно обслужване

Адрес: община Чавдар, с. Чавдар 2084, ул. "Христо Ботев" № 9, етаж 1 в сградата на община Чавдар.

Ел. поща: obchavdar@abv.bg

Телeфон за връзка: 07189 2261

Работно време: от понеделник до петък, 8:00-17:00 ч. без прекъсване

Начини на заявяване на административните услуги:

· Лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в Центъра за административно обслужване, с подаване на писмено заявление по образец;

· Устно, което се отразява в протокол, подписан от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;

· чрез лицензиран пощенски оператор;

· по електронен път на електронна поща при условията на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, и Закон за електронната идентификация;

При заявено от лицето желание, потвърдено в писмен вид, може да получи информация за извършената услуга и по електронна поща на представения от него e-mail.

Начини на получаване на издадения индивидуален административен акт:

· Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

· Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

· Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

- като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

- като вътрешна куриерска пратка;

- като международна препоръчана пощенска пратка;

· По електронен път на електронна поща при условията на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, и Закон за електронната идентификация. Възможността за получаване по електронен път зависи от естеството на документа, реквизитите и приложенията на същия.

Начини на плащане на таксата за заявената административна услуга:

· На гише в Центъра за административно обслужване;

· По банкова сметка.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ЧАВДАР:

"УниКредит Булбанк" АД, клон Пирдоп

BIC: UNCRBGSF

СМЕТКА ПРИХОДИ: BG02UNCR75278459464200

СМЕТКА РАЗХОДИ: BG06UNCR75273159158700

СМЕТКА ЗА ГАРАНЦИИ: BG76UNCR75273359158733

Списък на кодове за вид плащане към приходна сметка: Naimenovanie na kodovete po vid plashtane.pdf

БУЛСТАТ: 000777230

Връзка към Административен регистър: Администртаивен регистър

Харта на клиента:harta_klient

Вътрешни правилаза организация на административнотообслужване в община Чавдар:VPAO 2022.doc


Образци:

Раздел "Устройство на територията":

1. Издаване на скици за недвижими имоти - образец:2027_zaqvlenie.doc

2. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж - образец:2054_zaqvlenie.docx

3. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот - образец:2082_zaqvlenie.doc

4. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж - образец:2084_zaqvlenie.docx

5. Удостоверение за търпимост на строеж - образец:2084_ydostoverenie.docx

5. Издаване на разрешение за строеж - образец:2112_zaqvlenie.docx

6. Одобряване на подробен устройствен план - образец:2117_zaqvlenie.docx

Раздел "Нотариална дейност":

1. Нотариално удостоверение на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване - образец:2015_protokol.docx

2. Нотариално удостоверение на верността на преписи и извлечения от документи и книжа - образец:2072_protokol.docx

3. Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите - образец:2094_protokol.docx

Раздел "Кадастър":

1. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - образец:2119_zaqvlenie.docx

2. Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - образец:2119_ydostoverenie.docx

2. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план - образец:2120_zaqvlenie.doc

Раздел "Гражданска регистрация и актосъставяне"

1. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние - образец:2000_zaqvlenie.docx

2. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - образец:2110_zaqvlenie.docx

Раздел "Местни данъци и такси"

1. Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни - образец:2071_zaqvlenie.doc

2. Удостоверение за декларирани данни - образец:2071_ydostoverenie.docx

3. Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка - образец:Danachna_otsenka.doc

4. Заявление заиздаване на ПИН код за проверка и плащане на местни данъци и такси - образец:Pin_za_MDT.docx

5. Искане заадминистративна услуга за местни данъци и такси - образец:administrativna_usluga_mdt.doc

6. Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване - образец:Deklaraciq_cl.71.docx

Раздел "Транспорт"

1. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране - образец:2012_zaqvlenie.docx

Раздел "Зелена система"

1. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии - образец:2068_zaqvlenie.docx