Административни услуги

Раздел "Устройство на територията":

1. Издаване на скици за недвижими имоти - образец: 2027.docx

2. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж - образец: 2054.docx

3. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот - образец: 2082.docx

4. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж - образец: 2084.docx

5. Издаване на разрешение за строеж - образец: 2112.docx

6. Одобряване на подробен устройствен план - образец: 2117.docx

Раздел "Нотариална дейност":

1. Нотариално удостоверение на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване - образец: 2015.docx

2. Нотариално удостоверение на верността на преписи и извлечения от документи и книжа - образец: 2072.docx

3. Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите - образец: 2094.docx

Раздел "Кадастър":

1. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - образец: 2119.docx

2. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план - образец: 2120.docx

Раздел "Гражданска регистрация и актосъставяне"

1. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние - образец: 2000.docx

2. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - образец: 2110.docx

Раздел "Местни данъци и такси"

1. Издаване на удостоверение за декларирани данни - образец: 2171.docx

Раздел "Транспорт"

1. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране - образец: 2012.docx

Раздел "Зелена система"

1. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии - образец: 2068.docx