Начало

Регионално планиране

План за интегрирано развитие на община Чавдар за периода 2021-2027 г.:
Заповед за сформиране на работна група във връзка с подготовката на План за интегрирано развитие на община Чавдар за периода 2021-2027 г.:
Zapoved_PIRO.pdf
Проект на План за интегрирано развитие на община Чавдар за периода 2021-2027 г.:
PIRO_Chavdar_2021_2027.rar

Решение № СО-44-ЕО/2016 г. на Директора на РИОСВ-София за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Чавдар 2015-2020 г.
Reshenie EO RIOSV.pdf

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на междуселищен път от с. Чавдар до с. Петрич”:
Informacia OVOS.pdf
----------------------------------------------------------------

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН:

Окончателен проект на Общ устройствен план на Община Чавдар: Obsht ustroistven plan okonchatelen proekt.rar
Обобщена справка по Становище по Екологична оценка № СО-03-03/2016 г., съгласно чл. 30, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми: Obobshtena_spravka.docx

Съобщение за провеждане на консултации: Suobshtenie.pdf
Обявление: Obiavlenie obsht ustroistven plan.pdf
Обяснителна записка към ОУП на Община Чавдар: OUP-zapiska.pdf
Общ устройствен план - опорен план - М 1:25 000
Общ устройствен план - опорно - сравнителен план - М 1:25 000
Общ устройствен план -предварителен проект - М 1:25 000
Опорен план - културно - историческо наследство - М 1:25 000
Схема културно - историческо наследство - проект- М 1:25 000
Комуникационна схема - М 1:25 000
Диагнозно и прогнозно натоварване на републиканската пътна мрежа - М 1:25 000
Схема електроснабдяване - М 1:25 000
Схема водоснабдяване и канализация - М 1:25 000
Схема ландшафтно устройство и зелена система и туризъм - М 1:25 000
Схема горски фонд - М 1:25 000
Схема на собствеността - М 1:25 000
Схема по вид територия - М 1:25 000
Екологична част: EO.zip

Становище по екологична оценка № СО-03-03/2016 г.:
Stanovishte po ekologichna ocenka.pdf

Предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020:
Ocenka OPRR Chavdar.pdf

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ на РЕШЕНИЕ №361
Resh. ObS.pdf

Общински план за развитие на Община Чавдар за периода 2014-2020 г.

OPR Chavdar_2014-2020.pdf


Интегриран план за обновяване на населените места в Община Чавдар за периода 2014-2020г.
IPONM.pdf

Обява за инвестиционно намерение
obiava.docx

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на "Елаците - Мед" АД
informaciq_precenka_OVOS.pdf

Последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община Чавдар за периода 2005-2013г.
Posledvashta ocenka OPR 2005-2013.pdf

Уведомяваме заинтересованите страни, че в техническата служба на Община Чавдар е постъпило задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за "Първична преработка на медно - порфирни златосъдържащи води от находище "Елаците", Софийска област до 2031 г.". Предложения по заданието могат да се подават в 14-дневен срок, считано от 05.10.2015 г.

Становище по чл. 17, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за "Първична преработка на медно - порфирни златосъдържащи води от находище "Елаците", Софийска област до 2031 г."
Stanovishte OVOS.pdf