Начало

Проекти

Реализирани проекти с външно финансиране:

”Реконструкция и рехабилитация на горски пътища в Община Чавдар” на стойност 439 704 лв., финансиран от Програма САПАРД


“Ремонт на улица “Георги Димитров”, с. Чавдар, с дължина 447,67 м” на стойност 113 736 лв., финансиран от Програма САПАРД


“Реконструкция пътна връзка ГП-І-6- с-Чавдар (път-ІV- 60036 за Община Чавдар)” на стойност 1 023 047 лв., финансиран от Програма САПАРД


“Питеен водопровод на с. Чавдар, община Чавдар” на стойност 275 886 лв., финансиран от ПУДООС


„Укрепване на свачище в УПИ –ХІІ 978, УПИ ХІІ – 534, УПИ ХІ – 533, кв.70, с.Чавдар, община Чавдар” на стойност 233 291 лв., финансиран от МКВП към МС


„Конструктивно решение за изграждане на подпорни стени на р. Селска в участъка от ул. „Здравец” до ул. ”Акация”, с.Чавдар, община Чавдар” на стойност 210 435 лв. финансиран от МКВП към МС


„Изграждане на подпорна стена на Селско дере в участъка на ул.”Г. Димитров”, с.Чавдар” на стойност 44 499 лв., финансиран от МКВП към МС


„Изгрaждане на еко-кът, чрез почистване и възстановяване на парка и паметника на загиналите за свободата на България”, на стойност 10 000 лв., финансиран от ПУДООС.


„Рехабилитация, реконструкция, основен ремонт и изграждане на пътна конструкция на улици от уличната мрежа на с. Чавдар, обл. Софийска” – на стойност 1 906 584 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


„Подобряване средата на живот в Община Чавдар, чрез реконструкция и изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи” – на стойност 1 224 636 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


“Археологически парк “Тополница” в община Чавдар (местността Св. Петка)” – 442 022 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


“Реконструкция и рехабилитация на пътища от общинска инфраструктура на община Чавдар и реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда в с. Чавдар” – 1 954 564.45 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013


“Почистване на речно корито и корекция на р. Селска, в регулацията на с. Чавдар, общ. Чавдар, с цел предотвратяване на наводнения и намаляване на риска от причиняване на щети на местното население” – 899 829 лв., финансиран по ОП Регионално развитие 2007- 2013


“Мерки по енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ “Щастливо детство”, с. Чавдар” – 630 370,61 лв., финансиран по ОП Регионално развитие 2007- 2013


“Оптимизиране на структурите на общински администрации Чавдар и Антон за подобряване на тяхната ефективност чрез принципите на партньорството и прилагане на нови подходи в работата им” – 75 319.60 лв., финансиран по ОП Административен капацитет 2007-2013


“Укрепване на ефективността на общинските служители в дух на партньорство” – 89 971,22 лв., финансиран по ОП Административен капацитет 2007-2013

„Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на стратегически документи на Община Чавдар” – 62 064,44 лв., финансиран по ОП Административен капацитет 2007-2013

“Подобряване на качеството и количеството на дървесината от общинска гора – собственост на Община Чавдар, чрез провеждане на отгледни сечи и доставка на специализирано оборудване” – 276 730.00 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013

„Пространствено и архитектурно-благоустройствено решение на площадното пространство, пешеходните зони и прилежащите паркове в централната част на с. Чавдар“ - 1 956 834,94 лв., от които 1 000 000,00 лв. финансиране по ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите" и 956 834,94 лв. собствено финансиране

„Спортно-туристическа атракция в община Чавдар” – 455 381,99 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013

„Туристически увеселителен парк в община Чавдар” – 368 886,85 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013

"Въвеждане на превантивни дейности за намаляване на опасността от пожари в горския фонд на община Чавдар чрез изграждане на наблюдателен пункт – противопожарна кула” – 685 977,32 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013

"Аварийно-възстановителни работи по участък от ул. “Гурко” в с. Чавдар, община Чавдар" - 161 172,93 лв., финансиран от МКВП към МС

Проект за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в партньорство с общините Златица, Мирково и Челопеч - 58 674,90 лв.

„Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Чавдар с цел гарантиране на независим живот за хора в невъзможност за самообслужване” - 304 469,84 лв., финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

"11 години Фестивал на Средногорската песен в Чавдар – 11 години България в Обединена Европа" - 3 000 лв., финансиран по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”

“Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги в Домашен социален патронаж – Община Чавдар” - 29 962,20 лв., финансиран от Фонд „Социална закрила”

„Въвеждане на енергоефективни мерки за обект “Поща”, ул. „Георги Димитров” № 22, с.Чавдар, общ.Чавдар” - 65 661,37 лв., финансиран от Национален Доверителен Екофонд - Инвестиционна програма за климата

"Социално предприятие в сферата на услугите за отдих и развлечения към община Чавдар" - 163 308,31 лв., финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

"WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности" - 29 337,45 лв., финансиран по инициативата WiFi4EU на Европейската Комисия

„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите община Чавдар“ - 30 000,00 лв., финансиран от Национален Доверителен Екофонд

"Изграждане на физкултурен салон към ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Чавдар, община Чавдар" - 574 303,88 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

"Предоставяне на топъл обяд у дома за уязвими лица в община Чавдар в условията на извънредна ситуация - 2020 г." - 19 856,30 лв., финансиран от Агенция за социално подпомагане

"Патронажна грижа в община Чавдар" - 9 810,00 лв., финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, на община Чавдар“ - 567 726,42 лв., финансиран от ПУДООС

"Подкрепа за устойчив бизнес в община Чавдар" - 4 982,50 лв., финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

"Демонстрационен проект за управление на отпадъците в община Чавдар" - 170 800,00 лв., финансиран по ОП Околна среда 2014-2020

„3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Чавдар" - 22 649,22 лв., финансиран поOперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

"Патронажна грижа + в община Чавдар" - 8 789,76 лв., финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

"Патронажна грижа + в община Чавдар" - Компонент 2 - 4 394,88 лв., финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Проекти в процес на реализация


"Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в с. Чавдар, общ. Чавдар" - 549 466,01 лв., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020

"Топъл обяд в община Чавдар" - 110 169,60 лв., финансиран по Програма "Храни и основно материално подпомагане", съфинансирана от Европейския социален фонд +

„Грижа в дома в община Чавдар“ - 43 957,52 лв., финансиран от Европейски социален фонд +

"Осигуряване на достъпна среда за ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – паркинг за автомобили и вертикална платформа за хора с увреждания" - 189 188 лв., финансиран от Програма "Красива България" и общински бюджет