Начало

МИГ Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч

Решение № СО-16-ЕО/2017 за преценяване необходимостта от екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ - Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч:

Reshenie_RIOSV.pdf


Проект на стратегия за ВОМР за територията на Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч:

Proekt na strategia za VOMR.docx