Начало

Администрация


Кмет

Григор Даулов - кмет на община Чавдар

Образователни степени:

Бакалавърска степен по социология в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Магистърска степен по публична администрация в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Професионален опит:

От 2005 г. до 2019 г. заема няколко длъжности в общинска администрация Чавдар, последната от които е директор на Дирекция "Териториално устройство и развитие".

Семейно положение:

Семеен, с две деца

МИСИЯ НА ОБЩИНА ЧАВДАР:

„Да формира и води ясна и принципна политика за устойчиво развитие на община Чавдар на основата на законност, хуманност, отговорност и сътрудничество; да работи качествено и ефективно за осигуряване на навременни и полезни административни услуги за хората и бизнеса”.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧАВДАР:

„Община Чавдар - привлекателна за живеене, туризъм и спорт община, съхранила природното си и културно-историческо наследство, с изградена и поддържана техническа и бизнес инфраструктура, с регионални инициативи, осигурила балансирано развитие на територията и високо качество на живот за населението“.

ЦЕННОСТИ

Екипност, уважение, толерантност


Администрация

Програма за управление на Кмета за мандат 2019-2023 г:

Programa_ypravlenie_kmet.pdf

Програма за управление на кмета на община Чавдар за мандат 2023 -2027 г.:

Programa_ypravlenie_2023-2027


Отчет за изпълнение на Програма за управление на кмета на община Чавдар за периода01.01.2020 г. – 31.12.2021 г.:

Otchet_Programa_za_upravlenie_kmet.doc

Отчет за изпълнение на Програма за управление на кмета на община Чавдар, за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

otchet_kmeta_2022.doc

Отчет за изпълнение на програма за управление на кмета на община Чавдар, за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

otchet_programa_2023.doc


Устройствен правилник:

Ustroistven pravilnik OAChavdar.doc


Структура на общинска администрация:

Struktura


Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция,за измами и нередности:

Vutreshni_pravila_korupciq


Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и укриване на конфликт на интереси:

Registur_ZPUKI.pdf


Декларации по чл. 12, т. 1 и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и укриване на конфликт на интереси:
Deklaracii po ZPUKI_1.pdf

Декларации по чл. 12, т. 2 и във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и укриване на конфликт на интереси:

Deklaracii po ZPUKI.pdf


Декларации за имущество и интереси по реда на чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ:

Deklaracii imushetsvo interesi.rar

Deklaracii_imushtestvo_interesi.rar

Deklaracii_imushtestvo_interesi.rar

Deklaracii_imushtestvo_i_interesi_2022

Deklaracii_imushtestvo_i_interesi_2023


Регистър на подадените декларации по реда на чл. 35, ал. 1, т .2 от ЗПКОНПИ:

Registur_2022

Registur_2023


Декларации за несъвместимост по реда на чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ:

Deklaracii nesuvmestmiost.rarФункции на кмета:

Кметът е орган на изпълнителната власт в общината и се избира пряко от населението за срок от 4 години. Кметът на общината осъществява функциите си, предвидени по Закона за местното самоуправление и местната администрация, като:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

10. председателства съвета по сигурност;

11. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

12. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед и на други длъжностни лица от общинската администрация;

13. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

17. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.


Етичен кодекс за поведение на служителите в Община Чавдар:
Etichen kodeks Chavdar.doc