Достъп до информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Чавдар за сферата на дейност на общината:

Spisuk na kategoriite informacia.doc


Данни за контакт

Община Чавдар

ул. "Христо Ботев" № 9

обл. Софийска,

с. Чавдар 2084

e-mail: obchavdar@abv.bg

тел.: 07189 2261

Работно време на Информационно обслужване на „Едно гише”: всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа /без прекъсване/


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Чавдар: VPAO.docx


Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация
Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация: VPDOI.docx Prilojenie 1.docx
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация: Obrazec 1 - Zaqvlenie.docx

Разходи по предоставяне на обществена информация

Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. Съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г на министъра на финансите, таксите са както следва:

дискета – 1 брой – 0,50 лв.

CD – 1 брой – 0,50 лв.

DVD – 1 брой – 0,60 лв.

разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.

ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.

факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.

видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.

аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.

писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

устна справка – за 15 мин. – 1.50 лв.

Забележка: Стойностите не включват ДДС.

Заплащането на разходите става на „Едно гише” или по банкова сметка на община Чавдар Уникредит БулБанк - IBAN: BG02UNCR75278459464200; BIC: UNCRBGSF; вид плащане 448007.

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.


Формати, в които се поддържа информацията:

1. преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

2. устна справка;

3. копия на материален носител;

4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.


Годишни отчети:

Otchet zdoi 2015.doc

Otchet zdoi 2016.doc

Otchet_zdoi_2017.doc

Otchet_zdoi_2018.doc

Otchet_zdoi_2019.doc


Ред за достъп до публичните регистри, съхранявани от Община Чавдар:

Red za dostup do publichni registri.doc


Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Чавдар и движението им за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.:

Registar na zaiavleniq po ZDOI _2017.rtf


Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Чавдар и движението им за периода 01.01.2018-31.12.2018 г.:

Registar na zaiavleniq po ZDOI 2018.doc

Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Чавдар и движението им за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.:
Registar na zaiavleniq po ZDOI 2019.doc