Начало

Достъп до информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Чавдар за сферата на дейност на общината:

Spisuk na kategoriite informacia.doc


Данни за контакт

Община Чавдар

ул. "Христо Ботев" № 9

обл. Софийска,

с. Чавдар 2084

e-mail: obchavdar@abv.bg

тел.: 07189 2261

Работно време на Информационно обслужване на „Едно гише”: всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа /без прекъсване/


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Чавдар: VPAO.docx


Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация
Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация:VPDOI
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация: Obrazec 1 - Zaqvlenie.docx

Разходи по предоставяне на обществена информация

Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. СъгласноЗаповед № ЗМФ - 156 / 11.03.2022 г. на министъра на финансите,таксите са както следва:

Хартия А4 – 1 лист – 0,01 лв.

Хартия А3 – 1 лист – 0,02 лв.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 – 1 стр. – 0,02 лв.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 – 1 стр. – 0,04 лв.

CDдиск 700 МВ – 1 бр. – 0,26 лв.

DVDдиск 4,7 МВ – 1 бр. – 0,30 лв.

DVDдиск 8,5 МВ – 1 бр. – 0,67 лв.

USBфлаш памет 4GB – 1бр. – 3,46 лв.

USBфлаш памет 8GB – 1бр. – 5,72 лв.

USBфлаш памет 16GB – 1бр. – 7,93 лв.

USBфлаш памет 32GB – 1бр. – 9,47 лв.

Забележка: Стойностите не включват ДДС.

Заплащането на разходите става на „Едно гише” или по банкова сметка на община Чавдар Уникредит БулБанк - IBAN: BG02UNCR75278459464200; BIC: UNCRBGSF; вид плащане 448007.

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.


Формати, в които се поддържа информацията:

1. преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

2. устна справка;

3. копия на материален носител;

4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.


Годишни отчети:

Otchet zdoi 2015.doc

Otchet zdoi 2016.doc

Otchet_zdoi_2017.doc

Otchet_zdoi_2018.doc

Otchet_zdoi_2019.doc

Otchet_zdoi_2020.doc

Otchet_zdoi_2021.doc

Otchet_zdoi_2022.doc

Otchet_zdoi_2023


Ред за достъп до публичните регистри, съхранявани от Община Чавдар:

Red za dostup do publichni registri.doc


Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Чавдар и движението им за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.:

Registar na zaiavleniq po ZDOI _2017.rtf


Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Чавдар и движението им за периода 01.01.2018-31.12.2018 г.:

Registar na zaiavleniq po ZDOI 2018.doc


Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Чавдар и движението им за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.:
Registar na zaiavleniq po ZDOI 2019.doc

Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Чавдар и движението им за периода 01.01.2020-31.12.2020 г.:
Registar_na_zaqvleniq_po_ZDOI_2020.doc

Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Чавдар и движението им за периода 01.01.2021-31.12.2021 г.:
Registar_na_zaqvlenie_po_ZDOI_2021

Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Чавдар и движението им за периода 01.01.2022-31.12.2022 г.:
Registur_zaqvleniq_ZDOI_2022.doc


Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Чавдар и движението им за периода 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

Registyr_zaqvleniq_ZDOI_2023