Начало

Съобщения и обяви


Заповед № ПО-09-3642-8 / 04.06.2024 г. на Областна дирекция "Земеделие" - София област:Zapoved


Община Чавдар има следното инвестиционно предложение: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НАУЛИЦИ “РИЛА” И “ВИТОША” ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С.ЧАВДАР”:

uvedomlenie.pdf

obqvlenie

shemi


Заповед З-36 / 12.03.2024г. на кмета на община Чавеар за определяне на пожароопасен сезон в горските територии:Zapoved36.pdf


Съобщение от РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:

Suobshtenie_po_povod_14_Fevryari.docx


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОСЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗA„РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ /РПИП/ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ НОВОКОНСОЛИДИРАНИ ВиК ОПЕРАТОРИ В ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: РПИП ЗА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, СОФИЯ“, публикувана на 11.01.2024г. :

Inforamaciq_ovos.docx


Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че във връзка с годишно приключване на 28 и 29 декември 2023 година плащанията на дължимите данъци и такси няма да могат да бъдат изръшвани на каса и ПОС терминал,а на 03.01.2024 касата няма да работи с клиенти.

Молим да ни извините за причиненото неудобство!


Заповед № 162/19.12.23 г - за отдаване под наем по чл.37в, ал.10 и 16:Zapoved_162


Публично оповестен конкурс за продажба в пакет на поземлени имоти, частна общинска собственост:

Обява

Заповед


Обявление до заинтересованите лица и общественост заизработване на Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация /ИПР/:Обявление

Заповед № З-116 за изработване на Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация /ИПР/:ЗаповедПУП


Здравно-информацинен материал във връзка с отбелязването на 1 декември - Световен ден за борба със СПИН:Информация


16 НОЕМВРИ 2023 г. -МЕЖДУНАРОДЕН ДЕНБЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ:Информация


14 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДИАБЕТА: Информация


Асоциацията за инсулт и афазия стартира националната си кампания „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“. Инициативата е по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта. Целта на кампанията е да се повишат познанията на обществото за симптомите на инсулта и правилното поведение при тяхното установяване. Повече информация:

Press release_Stroke Assosiation_26.10.2023.docx_1.docx

Видео за кампанията:Видео


Заповед за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2024 година:

Zapoved_smetosubirane_smetoizvozvane_2024.docx


10 СЕПТЕМВРИ –СВЕТОВЕН ДЕН ЗАСУИЦИДОПРЕВЕНЦИЯ:Файл


Уведомлениеза инвестиционно предложениеот МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО за

„Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 4: РПИП за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София“), публикувано на 18.07.2023 г.:Uvedomlenie


26 юни - Световен ден за борба с дрогата, 2023 г.:informaciq.docx


Oбщата информация относно ограничителните мерки на ЕС:fail.docx


Протокол за извършена проверка на договори на ползватели на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на община Чавдар:

Protokol


Информация за стартирането на приеми на заявления за подпомагане по под-мерки 22.1 и 22.2 за Извънредна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на руската инвазия в Украйна от ПРСР 2014-2020 г.

Приемът по под-мярка 22.1 ще бъде насочен към сектор пчеларство и оранжерийно производство на ягоди и малини, а приемът по под-мярка 22.2 ще обхваща преработвателни предприятия и групи/организации на производители. В приложените файлове ще намерите резюме на основните параметри на подпомагането по двете под-мерки. Приемите на заявления за подпомагане ще бъдат обявени на интернет страниците на МЗм и Дьржавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) със заповед на Изпьлнителния директор на ДФЗ. Поради ограничения срок за договаряне, предвиден в чл. 39в от Регламент (ЕС) № 1305/2013 -31 Март 2023 г.,срокът за кандидатстване ще бъде кратък.

От Министерство на земеделието изпращат допълнително и линк към проект на Наредбата по мярка 22, качен за публично обсъждане на електронната страница на МЗм: https://www.mzh.government.bg[bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-nanaredba-za-prilagane-na-podmyarka13223/, както и на портала за публични консултации: https://strategy.bg/PublicConsultationsNiew.aspx?lang=bg-BG&Id=7426, кьдето можете да правите препоръки и предложения за подобряване на националното законодателство за прилагане на мярка 22, в срок до 27.02.2023 г. (Портал за обществени консултации - strategy.bg; Министерски съвет).

Podmqrka_22.1.docx

Podmqrka_22.2.docx


Инвестиционно предложение от "Елаците-Мед" АД за обект:„Изграждане на нова оградна дига в секция "Сулуджа дере" на хвостохранилище "Бенковски 2" до кота било 720, за нуждите на концесия 2031 г. в границите на предоставената концесионна площ на "ЕЛАЦИТЕ МЕД" АД, Софийска област“, публикувано на 09.01.2023 г.:

Elacite


Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че във връзка с годишно приключване на 30 декември 2022 годинаплащанията на дължимите данъци и такси няма да могат да бъдат изръшвани на каса и ПОС терминал, а на 03.01.2023 касата няма да работи с клиенти.

Молим да ни извините за причиненото неудобство!


Заповед № З-168 / 29.12.2022 г. , относно разпределението на масиви за ползване на землището на с. Чавдар, община Чавдар за стопанската 2022 - 2023 година:Zapoved168


Уведомление за инвестиционно намерение от "Елаците-Мед" АД за обект:„Изграждане на оградна дига в секция "Сулуджа дере" на хвостохранилище "Бенковски 2" до кота било 720, за нуждите на концесия 2031“, публикувано на 30.11.2022 г.:

Uvedomlenie


Уведомление за инвестиционно намерение от Община Чавдар за обект:ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. ЧАВДАР“, публикувано на 28.11.2022 г.:

Dokumenti.rar


Обявление от 14.11.2022:

На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения, становища и мнения по Доклад за план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. Предложения и становища могат да бъдат внесени в деловодството на община Чавдар или на и-мейл obchavdar@abv.bg.

Доклад:Doklad.docx

План-сметка за приходите и необходимите разходи на община Чавдар, с. Чавдар за дейностите по управление на отпадъците съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ през 2023 година:Plan smetka 2023.xlsx


Заповед за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 година:

Zapoved_smetosubirane.docx


СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 19.09. – 23.09.2022 г.БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА:

Sedmica_tuberkoloza_2022.docx


Уведомление за инвестиционно намерение от Община Чавдар за обект: "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в с. Чавдар", публикувано на 22.08.2022 г.:

Obqva.pdf

uvedomlenie.pdf


Заповед за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

Zapoved_Z_50


Заповед за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот:

Zapoved_Z_49


Заповед за определяне на противопожарен сезон:

Zapoved_Z_34.pdf


Решение № СО-ЗО-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - София, относно Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на община Чавдар, публикуван на 25.03.2022 г.

Reshenie_PIRO_Chavdar


Заповед за разпределение на масиви за ползване на пасища, мери и ливади:

Zapoved_masivi.pdf


Заповед № З-187 / 22.12.2021 г. относно предоставяне за позлване на полски пътища:

Zapoved Z_187.pdf


Община Чавдар уведомява всички потребители на услугата "Топъл обяд", че предоставянето на услугата е удължено до 10.12.2021 г.
Обява от Община Чавдар за набиране на доброволци за участие в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации:

Obqva_DF.docx


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район":

Syobshtenie_publich_obqvqvane


Уведомление за инвестиционно намерение от Тошко Николов за обект: Насаждения от сливи в размер на 3,000 дка в землището на с. Чавдар, община Чавдар, публикувано на 29.10.2021 г.:

Yvedomlenie_Toshko_Nikolov.pdf


Заповед № З-146 / 21.10.2021 за услугата посметосъбиране и сметоизвозване през 2022 година:

Zapoved_Z-146.docx


Обявление от 24.09.2021 г. относно допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Чавдар за 2021 г.:

Obqvlenie_24.09.2021


Заповед № З-89 / 01.06.2021 за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот:

Zapoved Z_89.docx


Здравно-информационен материал във връзка с Националната имунизационна кампания срещу COVID-19:

Informacionen_material_covid-19.docx


Покана за обществено обсъждане на Горскостопански план за горските територии, собственост на община Чавдар:

Pokana_obsujdane


Обявление от 12.03.2021

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001389 „Средна гора“. Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/ тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет.4, п.к. 220), Пловдив (гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122) и София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Пълният текст на документите може да бъде видян от тук: BG00013890811e571107e084b396176a49c44b54e.zip


Заповед относно пашата на селскостопански животни в горските територии:

Zapoved_Z-25.pdf


Решение № СО - 7 - ЕО/2021 г. на директора на РИОСВ-София относно преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Чавдар 2020 – 2022 г.:

Reshenie _SO-7_EO_2021.pdf


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС от "Братя Нешкови" ООД за обект: "Мини мандра за производство на овче сирене и кашкавал от овче мляко" в УПИ VII- 872, кв. 45 с. Чавдар, община Чавдар, публикувано на 05.02.2021 г.:

Iskane_Bratq_Neshkovi_OOD.pdf

Prilojenie2_chl.6_OVOS_Bratq_Neshkovi_OOD.pdf


Заповед за постоянно действаща общинска комисия по безопасност на движението:

Zapoved_bezopasnost_dvijenieto.pdf


Съобщение до собствениците на кучета:

Suobshtenie_sobstvenitzi_kucheta.doc

Заповед № З-11/19.01.2021 за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот:

Zapoved_Z-11.pdf

Заповед за поправка на Заповед № З-11/19.01.2021:

Zapoved_Z-11-1.pdf


Заповед № З-10/19.01.2021 за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на община Чавдар:

Zapoved_Z-10.pdf


Заповед № З-9/19.01.2021 за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на община Чавдар:

Zapoved_Z-9.pdf


Обявление с изх.№ Ч-93 / 18.01.2021 г. от община Чавдар:

Obqvlenie.pdf


Съобщение относно задълженията на собствениците на кучета:

Suobshtenie_sobstvenitzi_kucheta.doc


Заповед № ПО09-1149/16.12.2020 на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

Chavdar_PO_1149.zip


Уведомление за инвестиционно предложение на "Елаците Мед" АД за обект: "Изменение на инвестиционно предложение за добив и първична преработка на медно-порфирни и златосъдържащи руди от находище "Елаците", Софийска област до 2031 г.", публикувано на 07.12.2020 г.:

Informatsiya_za_pretsenka_OVOS.pdf


Уведомление за инвестиционно намерение на "Братя Нешкови" ООД за обект: "Мини мандра за производство на овче сирене и кашкавал от овче мляко" в УПИ VII- 872, кв. 45 с. Чавдар, община Чавдар, публикувано на 19.11.2020 г.:

Uvedomlenie_Bratq_Neshkovi.pdf


Заповед № З-134 / 28.10.2020 г. относно сметосъбирането и сметоизвозването през 2021 г.:

Zapoved_smetosubirane.doc


Уведомление за инвестиционно намерение на "Елаците Мед" АД за обект: "Изменение на инвестиционно предложение за добив и първична преработка на медно-порфирни и златосъдържащи руди от находище "Елаците", Софийска област до 2031 г.", публикувано на 27.10.2020 г.:

Uvedomlenie_elacite_med.pdf


Заповед № ПО09-472-3/30.09.2020 за определяне масивите за позлване и имоти за ползване по чл. 37в, ал. от ЗСПЗЗ в землището на с. Чавдар, община Чавдар:
Zapoved_37v_Chavdar.docx

Съобщение от "ЧЕЗ Електро България" АД, свързано с планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Софийска област:
Cez_planirani_prekusvaniq.docx

Заповед № З-109/10.08.2020 за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, заедно с изградената в имота масивна сграда за жилищни нужди, находящи се в землището на община Чавдар:
Zapoved_Z_109.docx

Общинска администрация Чавдар уведомява собствениците на земеделска и горска техника, че на 09.07.2020 г. (четвъртък) от 12:30 - 16:00 ч. пред общината ще се извърши годишен технически преглед от представители на Областна Дирекция "Земеделие" - София област:
Pregled_tehnika.doc

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища, в страна и чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив:
Obqva.pdf

Съобщение от "ЧЕЗ Електро България" АД, свързано с възможностите за безкасово заплащане на сметките за ток:
CEZ_press_non_cash_pay.docx

Обява за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Пирдоп и Софийски окръжен съд:
sadebni_zasedateli.doc

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Чавдар за обект: "Изграждане на събирателни колектори в община Чавдар":

Uvedomlenie-za-investicionno-predlojenie.pdf

obyava chi. 4, al. 3_CHAVDAR.pdf


Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за обект: "Повишаване на конструктивната сигурност на южната (основна) стена на хвостохранилище "Челопеч", Софийска област" от "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД:
Iskane_Ovos.rar

Заповед № З-22/05.02.2020 за паша в горските територии:
Zapoved_pasha_gorski_teritorii_2020.docx

Заповед З-20/03.02.2020 относно разпределяне на масиви за ползване на землището на община Чавдар:
Zapoved_20_2020.pdf
Заповед З-21/03.02.2020 относно разпределяне на масиви за ползване на землището на община Чавдар:
Zapoved_21_2020.pdf

Обявление и документация относно обявен конкурс за заемане на длъжността „Главен архитект” в Общинска администрация Чавдар:
Konkurs_glaven_arhitekt_Chavdar.rar
Zapoved_komisiq.doc
Spisuk_dopusnati_kandidati.pdf
Списък на класираните кандидати:
Spisuk_kandidati.pdf
Протокол на комисията:
Protokol.pdf

Информация относно здравно- информационен материал, във връзка с информирането на населението, за настоящата кампания на БЧК- „Да! За живтот“ :
BCHK_Da_Za_jivot.pdf

Заповед № З-139/22.10.2019 за сметосъбиране и сметоизвозване през 2020г. :

Zapoved_Z-139.doc


Информация относно прием на заявления за включване в механизма лична помощ:

Mehanizum lichna pomosht.pdf


Съобщение на Общинска служба по земеделие - Пирдоп относно специализираните теренни проверки на физически блокове:

Suobshtenie_ODZ.docx


Заповед № З-92/17.07.2019 за завземане на безстопанствен недвижим имот, находящ се в ПИ №055239:

Zapoved Z-92.pdf


Протокол от направена проверка на сключените договори за наем на пасища, мери и ливади от ОПФ:

Protokol_pasishta_meri_livadi.pdf


Съобщение № Ч-905/29.05.2019 по чл. 66 от АПК относно започнало административно производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствен недвижим имот:

Suobshtenie_bezstopanstven_imot.pdf


Обявление от 13.05.2019 г. от ДГ "Щастливо детство" относно избор на доставчик по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко":

Obiavlenie DG Chavdar.pdf

Заповед за определяне на заявител по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" на ДГ "Щастливо детство":

Zapoved_DG.pdf


Обявление от 08.05.2019 г. от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" относно избор на доставчик по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко":

Obiavlenie OU Chavdar.pdf


Заповед З-57 / 09.04.2019 за определяне на пожароопасен сезон:

Zapoved_pojaroopasen_sezon.pdf


Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за обект: "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Община Чавдар":

Iskane OVOS.pdf


На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси каним жителите на Община Чавдар и представители на бизнеса за обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 година, което ще се проведе на 15.03.2019 г. (петък ) от 11:00 часа в заседателната зала на общината.

Материалите за общественото обсъждане са на разположение на гражданите на сайта на общината в секция "бюджет и финанси", и в счетоводството.


Обява

На основание чл.37и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предоставянето за стопанската 2019-2020 година на земеделски земи - пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на Община Чавдар, и желаещи да ползват такива имоти, следва да подадат в срок до 10.03.2019 г. в общинската администрация заявление по образец. Списъкът на имотите е приложен на следния файл: Spisuk imoti 2019.pdf


Уведомление за инвестиционно намерение на Община Чавдар за обект: "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Община Чавдар":

Uvedomlenie Obshtina Chavdar.pdf

Obiava zainteresovani litza.pdf


Заповед № З-32 / 19.02.2019 за паша в горските територии:

zapoved_pasha_gorski_teritorii_2019.doc


Обявление за обществено обсъждане на проект на бюджет 2019 г.: Obiavlenie za obshtestveno obsujdane na proekt na budjet 2019.pdf

Проект на бюджет 2019 г.: Proekt na budjet 2019.pdf


Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Хелт и Лайф 5 - 13 - Ваня Гуглева":

Uvedommlenie Helt i Laif.pdf


Уведомление за инвестиционно предложение от "Елаците - МЕД" АД:

Uvedomlenie Elatzite Med.pdf


Приключване на проект "Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в поща, с. Чавдар"

През месец август 2018 г. приключи изпълнението на проект "Прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в поща, с. Чавдар". Проектът е финансиран от Национален Доверителен Екофонд - Инвестиционна програма за климата, подпомагаща проекти, които водят до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове. Общата му стойност е в размер на 64 891,88 лв., от които 55 158,10 лв. (85%) е безвъзмездното финансиране от НДЕФ, а останалата сума е съфинансиране от Община Чавдар.

По проекта са изпълнени мерки за енергийна ефективност в общинската сграда, преписани в извършеното преди това енергийно обследване. Основните цели на проекта са:

• Намаляване емисиите на парниковите газове;

• Въвеждане на следните енергоспестяващи мерки:

Подмяна на дограма;

Топлоизолиране на външни стени;

Топлоизолиране на покрив;

Топлоизолиране на под.

Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване на разходите за енергия в сградата и намаляване на емисиите на парникови газове, което е и основната цел на програмата.


Заповед за определяне границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване в Община Чавдар за 2019 г.: Zapoved_za_smetosubirane.pdf

Обява за оповестяване на търг за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост: Obiava turg.pdf


Покана № Ч-1036/04.07.2018 за събиране на оферти за доставка по проект “Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги в Домашен социален патронаж – Община Чавдар”, финансиран от Фонд "Социална закрила": Dokumenti.rarСъобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК: Suobshtenie po APK.pdf


Уведомление за инвестиционно предложение от "Чавдарска гора" ЕООД:

obyava_chavdarska_gora.pdf

uvedomlenie_za_investicionno_predlojenie_chavdarska_gora.pdf


Заповед относно категориите информация, подлежащи на класификация като "служебна тайна":

Zapoved Z61 10.05.2018.pdf


Уведомление за инвестиционно предложение от Община Чавдар:

Obqva po cl.4 al.2-1.pdf

Uvedomlenie za investicionno predlojenie.pdf


Заповед №З-41/21.03.2018 за поправка на фактическа грешка в Заповед З-29/06.03.2018: Zapoved Z41.pdf


Заповед № З-29/06.03.2018 г. за ползване на имоти - полски пътища и канали: Zapoved Z29.pdf


Годишен план за паша на Община Чавдар за стопанската 2018-2019 година: godishen plan za pasha 2018.pdf


Основни правила за безопасно поведение при бури и обилни валежи: Osnovni_pravila_bezopasnost.docx


Обявление

Община Чавдар, област Софийска, наоснование чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изместване на трасе на ВЛ 110 кV "ПАСКАЛ - МУРГАНА" в участъка от стълб № 150 до стълб № 155, преминаващо през землищата на с.Челопеч и с.Чавдар, област Софийска. Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция ТУР в сградата на общинска администрация Чавдар, ул. "Христо Ботев" № 9. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.


СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Чавдар съобщава на всички собственици на имоти и МПС-та, че от 15.01.2018 год. започва събирането на дължимите данъци за 2018 год. Задълженията си може да платите:

· в брой или чрез пос терминал на гише – звено за административно обслужване;

· в офис на изипей или чрез български пощи;

· по банков път.


Обявление във връзка чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ относно задание за изработване на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за изместване на ВЛ 110kv „Паскал-Мургана“ в участъка от стълб 150 до стълб 155:
Zapoved ZUT_7_16_11_2017.pdf

Съобщение за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион - частна общинска собственост:
suobshtenie_za_turg.docx

Съобщение до собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения
suobshtenie po ZT.docx


Заповед № З-126 / 27.10.2017 относно услуга по сметосъбиране и сметоизвозване:

Zapoved_126_2017.pdf


Заповед за сключване на договори за наем със собственици или ползватели на животновъдни обекти:

Zapoved_121.pdf


Съобщение за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост:

syobshtenie_za_tyrgПротокол на основание чл. 37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи

protokol_pasishta

Инвестиционно предложение за „Изместване на електропровод ВЛ 110kv „Паскал-Мургана“, собственост на Енергиен Системен Оператор и изграждане на нов подземен електропровод 6 kv, собственост на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД:

Investicionno predlojenie.rar


Съобщение за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилион - частна общинска собственост:

Suobshtenie za turg s taino naddavane.docx


Уведомление за инвестиционно предложение от "Чавдарска Гора" ЕООД:

uvedomlenie_do_kmeta

obyva_po_chl.4

uvedomlenie_po_chl.4ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ВЛАЖНА ЗОНА” С ИНТЕГРИРАНИ МИКРОБНИ ГОРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В РАЙОНА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЧЕЛОПЕЧ“ И НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” ЕАД”:

Informatsiya po Prilojenie 2.docx


Обявление за одобрено задание за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ в землищата на с. Челопеч, община Челопеч и с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област:

Obiavlenie za izmenie na PUP-PRZ.pdf


Заповед № 63 / 02.05.2017 за откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имоти, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Чавдар:

Zapoved 63_02_05_2017.pdf


Здравно-информационни материали на Министерство на здравеопазването във връзка с Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести:

Zdravno-informacionni materiali.zip


Съобщение за за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности:

Suobshtenie za sobstvenici na pchelni semeistva.docx


Заповед № 56 / 10.04.2017 за осигуряване на пожарна безопасност:

Zapoved za pojarna bezopasnost.pdf


Заповед № 50 / 03.04.2017 за откриване на процедура за провеждане на търг за продажба на имот - частна общинска собственост:

Zapoved 50 03.04.2017.pdf


Съобщение

НООРО и Община Чавдар организират кампания за събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО). Отпадъците от ИУЕЕО ще се приемат всеки ден в периода 27.03-09.04.2017 г. вкл., в гаражна клетка в сградата на Община Чавдар, с. Чавдар, ул. "Христо Ботев" № 9.

Obiava IUEEO.jpg


Заповед № 33 / 28.02.2017 за паша в горските територии:

Zapoved pasha gorski teritorii.pdf


График за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване за 2017 г.:

Grafik za subirane na IUEEO 2017.pdf